Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่

ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เรื่อง การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2566

ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่…

Continue Reading...
Posted in การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน เอกสารเผยแพร่

ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประเ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่

ระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่

ประกาศข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ประกาศให้ใช้ข้อบังคับองค์…

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ เอกสารเผยแพร่

ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์ส…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่

แนวทางการปฏิบัติในการแจ้งเหตุที่ไม่อาจใช้สิทธิเลือกตั้งและการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช้เหตุอันสมควร

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเหล่าพัฒนา

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์ยุต…

Continue Reading...
Posted in การจัดองค์ความรู้ (KM) เอกสารเผยแพร่

ข้อห้ามและข้อปฎิบัติเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย

ข้อห้ามและข้อปฎิบัติเกี่ย…

Continue Reading...