Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ เอกสารเผยแพร่

ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์ส…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่

แนวทางการปฏิบัติในการแจ้งเหตุที่ไม่อาจใช้สิทธิเลือกตั้งและการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช้เหตุอันสมควร

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเหล่าพัฒนา

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์ยุต…

Continue Reading...
Posted in การจัดองค์ความรู้ (KM) เอกสารเผยแพร่

ข้อห้ามและข้อปฎิบัติเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย

ข้อห้ามและข้อปฎิบัติเกี่ย…

Continue Reading...