Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ด้วยกิจกรรม “หนู้น้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเหล่าพัฒนา

Continue Reading...
Posted in การรายงานผลการประเมิน ITA ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์ถึงทายาทของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถึงแก่ความตาย ที่ประสงค์จะขอรับมรดกสิทธิหรือขอรับการจัดที่ดินแทนที่

“องค์การบริหารส่วนต…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคา

ประกาศขยายระยะเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองดุด หมู่ที่ ๑๕ ไปบ้านท่าคำไฮ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน ๒ ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคา

ประกาศขยายระยะเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองดุด หมู่ที่ ๑๕ ไปบ้านท่าคำไฮ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน ๒ ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศขยายระยะเวลาพิจารณา…

Continue Reading...
Posted in การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีถวายพานพุ่นดอกไม้ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์

Continue Reading...
Posted in การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบ…

Continue Reading...