กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา
  ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง สังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย มีส่วนราชการภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้3.4.1  งานบริหารงานทั่วไป3.4.2  งานบริหารการศึกษา3.4.2  งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม3.4.3 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก3.4.3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาน้อย

  3.4.3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองดุด

  3.4.3.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนปอ

  3.4.3.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนศาลา

  3.4.3.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าพัฒนา

  3.4.3.6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าคำไฮ

Share: