หัวหน้าส่วนราชการ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละกอง


  1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

            มอบหมายให้ นายคเชนทร์  บุนนท์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   (นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง  19-๓-01-2101-001 เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ กำกับดูแล มีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเป็นผู้ช่วย โดยปฏิบัติงานบริหารด้านงานบริหารทั่วไป งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานที่เป็นกอง หัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองหรือหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารและควบคุมด้านการบริหารทั่วไปและงานเลขานุการ เช่น ติดต่อนัดหมาย จัดงาน รับรองและงานพิธีต่างๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการและรายงานอื่นๆ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามแผน โครงการต่างๆ ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และการบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิต งานสัญญา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งงานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ  รวมทั้งกำชับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างทุกตำแหน่ง ในสังกัดเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามงานที่กำหนดตามโครงสร้างส่วนราชการของสำนักปลัด ประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี้

1.1 งานบริหารงานทั่วไป

งานธุรการ สารบรรณ งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล งานกิจการสภาฯ และงานที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของงานใด และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1.2 งานนโยบายและแผน

งานแผนพัฒนาตำบลและแผนงานต่าง ๆ งานวิชาการและระเบียบต่าง ๆ งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์  งานงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

1.3 งานนิติการ

งานกฎหมาย นิติกรรมและการดำเนินการทางคดีขององค์การบริหารส่วนตำบล  งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ งานร้องเรียนร้องทุกข์ งานสอบสวนทางวินัย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

1.4 งานการเจ้าหน้าที่

งานวางแผนงานบุคคล งานสิทธิสวัสดิการข้าราชการและพนักงาน งานบรรจุและ     แต่งตั้ง  งานเลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือน งานโอน งานโอน (ย้าย) และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานอำนวยการ งานป้องกันฯ งานช่วยเหลือผู้ประสบภัย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย         

1.6 งานบริหารงานสาธารณสุข

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานบริการสาธารณสุข  และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย                                            

1.7 งานส่งเสริมการเกษตร

งานวิชาการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร  งานส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์      ทางเกษตร งานบรรจุภัณฑ์และร้านค้าสาธิต  งานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางเกษตร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

  1.          กองคลัง

                 มอบหมายให้ นางสาวดารณี  นามเสาร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหาร     งานคลัง อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 19-3-04-2102-001 เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ กำกับดูแล  มีพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเป็นผู้ช่วย โดยปฏิบัติงานทางด้านบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม มอบหมายงาน ตรวจสอบประเมินผลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานทางด้านการบริหารงานคลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ งานธุรการ งานการจัดการ เงินกู้ งานจัดระบบงาน งานบริหารงานบุคคล งานตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำ การทำความเห็นและสรุปรายงาน ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตที่เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานการคลัง เก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือ    ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกตำแหน่ง ในสังกัดเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามงานที่กำหนดตามโครงสร้างส่วนราชการของกองคลังประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี้

2.๑ งานบริหารงานทั่วไป

งานธุรการ สารบรรณ และทะเบียนข้อมูล และงานที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของงานใด และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2.2 งานการเงินและบัญชี

งานเกี่ยวกับการเงิน การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินและการเก็บรักษาเงิน      งานเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีทุกประเภท  งานงบการเงิน และงบทดลอง งานแสดงฐานะทางการเงินและงานอื่นๆ      ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

2.3 งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า งานพัฒนารายได้ งานจัดทำแผนที่ภาษี        งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

2.4 งานพัสดุและทรัพย์สิน

งานทะเบียนทรัพย์สิน งานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

  1. กองช่าง

มอบหมายให้ นายธีรพงค์  สัพโส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 19-3-05-2103-001 เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ กำกับดูแล          มีพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเป็นผู้ช่วย โดยปฏิบัติงานทางด้านบริหารงานช่าง ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานที่เป็นกองหรือส่วน หัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองหรือส่วน หัวหน้าหน่วยงานที่สูงกว่ากอง หรือหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารควบคุมให้คำปรึกษาและตรวจสอบงานด้านช่างต่างๆ เช่น              งานช่างโยธา งานด้านไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ งานสวนสาธารณะ งานช่างก่อสร้าง งานช่างสำรวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียนแบ งานช่างเทคนิค งานช่างโลหะ งานช่างเครื่องยนต์ งานช่างเครื่องกล เป็นต้น นอกจากนั้นยังต้องวางแผน ออกแบบและควบคุมงานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมและงานก่อสร้างต่างๆ ซึ่งตำแหน่งต่างๆ เหล่านี้  มีลักษณะที่จำเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ความชำนายในวิชาช่าง วิชาการทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยมีพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกตำแหน่ง ในสังกัดเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามงานที่กำหนดตามโครงสร้างส่วนราชการของกองช่าง  ประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี้

3.1 งานบริหารงานทั่วไป

งานธุรการ สารบรรณ และทะเบียนข้อมูล และงานที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของงานใด และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3.2 งานแบบแผนและก่อสร้าง

งานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและโครงการพิเศษ          งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม งานก่อสร้างปรับปรุงบูรณะและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณะ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

3.3 งานสาธารณูปโภค

งานกิจการประปา งานไฟฟ้าสาธารณะ และการขอตั้งงบประมาณประจำปี การของบประมาณประสานงานกับฝ่ายผังเมือง การกำหนดรายละเอียดข้อมูลสาธารณะ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

3.4 งานสำรวจและออกแบบ

งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ งานวิศวกรรม งานประเมินราคา งานควบคุม          การก่อสร้างอาคาร งานสำรวจและแผนที่ งานออกแบบและบริการข้อมูล และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

  1. 4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มอบหมายให้ นายชวน  นนเลาพล ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 19-3-08-2107-001 เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ กำกับดูแล มีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเป็นผู้ช่วย โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษา การพัฒนางานวิชาการและระบบสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงินและงบประมาณ การประสานงาน การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ตลอดจนการพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน การส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาในฐานะหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งหัวหน้ากอง หัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการกองการศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยมีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง   ทุกตำแหน่ง ในสังกัดเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามงานที่กำหนดตามโครงสร้างส่วนราชการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี้

 

4.1 งานบริหารงานทั่วไป

งานธุรการ สารบรรณ และทะเบียนข้อมูล และงานที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของงานใด และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4.2  งานบริหารการศึกษา 

งานควบคุมดูแลและสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่างๆ บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กำกับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ประสานการประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

4.3 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

งานจัดและสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ แก่เด็กและเยาวชน      จัดชมรมหรือกลุ่มกีฬา ตลอดจนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะและหลีกเลี่ยงยาเสพติด จัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ศีลธรรม จัดงานประเพณีและส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

4.4 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

งานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  1. กองสวัสดิการสังคม

มอบหมายให้ นายภูมินทร์  จำรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม                (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)  เลขที่ตำแหน่ง 19-3-11-2105-001 เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ กำกับดูแล มีพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเป็นผู้ช่วย โดยปฏิบัติงานทางด้านสวัสดิการสังคม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การส่งเสริมกีฬา การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา งานห้องสมุด การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยมีพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทุกตำแหน่ง ในสังกัดเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามงานที่กำหนดตามโครงสร้างส่วนราชการของกองสวัสดิการสังคม ประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี้

5.1 งานสังคมสงเคราะห์

งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและ สตรี งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ งานสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสประเภทต่างๆ งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและครอบครัว งานนโยบายเร่งด่วนด้านสังคมสงเคราะห์ต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

5.2 งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

งานฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ งานส่งเสริมและจัดตั้งกลุ่มอาชีพ งานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  งานพัฒนารูปแบบและคุณภาพผลิตภัณฑ์ งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 5.3 งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม

งานกิจการสตรีและผู้สูงอายุ  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน งานส่งเสริมสวัสดิการครอบครัว งานชมรมผู้สูงอายุ งานกองทุนสวัสดิการสังคม งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสวัสดิการสังคมและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

Share: