วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นพัฒนา เหล่าพัฒนาก้าวไกล  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมการศึกษา ชาวประชามีส่วนร่วม พร้อมรับประชาคมอาเซียน ”

พันธกิจ

 1. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ  ร่วมแก้ปัญหาและร่วมรับผิดชอบ  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
 2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและระบบการจัดบริการ สาธารณะให้ได้มาตรฐานทั่วถึงเพียงพอ  ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงิน  การคลัง  โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงิน  การคลัง วิธีการจัดทำงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  และบังเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
 4. บริหารและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบริหารราชการและบริการ ประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
 5. การพัฒนาให้เกิดความเป็นเมืองน่าอยู่  ทั้งทางด้านกายภาพ  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  ด้านการเมืองการปกครองและบริหาร  ด้านความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และด้านการเชิดชูคุณธรรม
 6. การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐ  แบบธรรมาภิบาล  และมีความสามารถอย่างมืออาชีพ
 7. การบูรณาการแผนชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน เอาชนะความยากจน ตลอดจนเพิ่มศักยภาพและให้โอกาสของคนจนหาทางลด/ทำลายค่านิยม/พฤติกรรมที่ไม่ เหมาะสมและพึ่งตนเองได้
 8. สนับสนุนส่งเสริมนโยบายรัฐบาล
 9. ระบบการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพความคุ้มครองบรรลุเป้าหมายและบังเกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อประโยชน์สูง สุดของประชาชน

เป้าประสงค์ที่ต้องการพัฒนา

 1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตรในพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อการส่งออกอันเป็นการเสริมรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่ราษฎร
 2. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพทางสินค้าท้องถิ่น  ให้เป็นสินค้าสร้างรายได้แก่ราษฎร  โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
 3. หาแนวทางเพื่อส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนาด้านเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
 4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง  เพื่อให้เกิดความสะดวกและจูงใจให้มีการเดินทางมาลงทุนในพื้นที่
 5. พัฒนาสภาพการศึกษาที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Share: