Posted in อื่นๆ

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

สาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการต่อเติมอาคารเรียนศ…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

สัญญาหรือข้อตกลงที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเล…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ เอกสารเผยแพร่

ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์ส…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

การจัดองค์ความรู้ (KM)

แผนการจัดการองค์ความรู้ ป…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ประชาสัมพันธ์งานการเจ้าหน้าที่

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคค…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนอัตรากำลัง ปี พ.ศ. 256…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

สรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

แผนการจัดองค์ความรู้ (KM) ปี พ.ศ.2565

Continue Reading...