Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ เอกสารเผยแพร่

ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์ส…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

การจัดองค์ความรู้ (KM)

แผนการจัดการองค์ความรู้ ป…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ประชาสัมพันธ์งานการเจ้าหน้าที่

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคค…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนอัตรากำลัง ปี พ.ศ. 256…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

สรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

แผนการจัดองค์ความรู้ (KM) ปี พ.ศ.2565

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ปี พ.ศ.2564 – 2566

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารและการพัฒน…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ป…

Continue Reading...