กองสวัสดิการและสังคม

 

กองสวัสดิการสังคม

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำแผนงาน ด้านพัฒนาสังคม     ด้านสวัสดิการสังคม และด้านสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาระบบรูปแบบมาตรการ  และวิธีการพัฒนาสังคมการจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน  งานพัฒนาชุมชนงานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน  งานจัดระเบียบชุมชนงานส่งเสริมสนับสนุนงานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  งานสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้พิการทางร่างกายและสมอง งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้ถูกทอดทิ้งเร่ร่อนไร้ที่พึ่งถูกทำร้ายร่างกาย  งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัย  งานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือกร้อนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว  งานด้านจิตวิทยางานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ ฯลฯ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำนำทางวิชาการ รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย มีส่วนราชการภายในกองสวัสดิการสังคม ดังนี้

3.5.1  งานสังคมสงเคราะห์

3.5.2  งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

3.5.3  งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม

Share: