ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเหล่าพัฒนา เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอนาเหว้า ประกอบด้วยหมู่บ้าน 15 หมู่บ้านคือ หมู่ 1 บ้านดอนศาลา หมู่ 2 บ้านดอนปอ หมู่ 3 บ้านนาน้อย หมู่ 4 บ้านนาน้อย หมู่ 5 บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ 6 บ้านหนองดุด หมู่ 7 บ้านดอนปอ หมู่ 8 บ้านหนองดุด หมู่ 9 บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ 10 บ้านท่าคำไฮ หมู่ที่ 11 บ้านดอนศาลา หมู่ที่ 12 บ้านนาน้อย หมู่ที่ 13 บ้านนาน้อย หมู่ที่ 14 บ้านดอนปอ หมู่ที่ 15 บ้านหนองดุด

พื้นที่

พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ และสัตว์ป่านานาชนิด มีแหล่งน้ำที่มีปลาชุกชุม (ปลาชะโด) มีต้นกกขึ้นตามหนองน้ำมากมาย

 เขตพื้นที่

  • ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
  • ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า จ.นครพนม
  • ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
  • ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านนาเมืองจ.สกลนคร

อาชีพ

  • อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
  • อาชีพรอง ทอเสื่อกก ผลิตภัณฑ์จากกก
  • ท่อผ้าฝ้ายมัดหมี่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,432 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 491 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 25.70 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

  1. ถนนสายบ้านดอนปอ-บ้านเสียว อำเภอนาวห้า อำเภอศรีสงคราม อำเภอท่าอุเทน อำเภอเมืองนครพนม
  2. ถนนสายบ้านดอนปอ บ้านนาน้อย อำเภอศรีสงคราม อำเภอท่าอุเทน อำเภอเมืองนครพนม ระยะทางจากตำบลเหล่าพัฒนา ถึงอำเภอเมืองนครพนม ประมาณ 110 กิโลเมตร

 ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากกก-ดีเด่นปี 42-ผ้าฝ้ายมัดหมี่

อวยพร

Share: