Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 สภากาชาดไทย ได้ออกมอบผ้าห่มให้ชาวตำบลเหล่าพัฒนา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เวลา 13.30 น.

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาได้จัดทำโครงการ “ป่าสวย น้ำใส ถวายองค์ราชินี “ ณ หนองสาธารณะประโยชน์บ้านหนองดุด

Continue Reading...
Posted in ประชาสัมพันธ์งานการเจ้าหน้าที่

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา นำโดยท่านนายกสุภาพ วงษาเนาว์ พร้อมคณะผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่พนักงานทุกท่าน,ครู และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ ที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 06. 00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา โดยจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการปฏิบัติงานขับเคลื่อนการพัฒนา สร้างความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาออกตรวจร้านค้าร่วมกับ รพ.สต.บ้านดอนปอ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2566

Continue Reading...
Posted in ประชาสัมพันธ์งานการเจ้าหน้าที่

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป้นพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาได้ออกตรวจร้านค้าร่วมกับ รพ.สต.ดอนศาลา ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 – 10 มกราคม 2566

Continue Reading...
Posted in ประชาสัมพันธ์งานการเจ้าหน้าที่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566

Continue Reading...