Posted in การกำหนดสมัยประชุมสามัญ

การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓

Continue Reading...
Posted in การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

Continue Reading...
Posted in การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔

Continue Reading...
Posted in การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔

Continue Reading...
Posted in การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

Continue Reading...
Posted in การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

Continue Reading...
Posted in หนังสือเชิญประชุมสมัยสามัญ

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือท่าน ตอบแบบสำรวจความพึ่งพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น👇👇

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันพุธ วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา09.00น. นายสุภาพ วงษาเนาว์ นายกองการบริหารสว่นตำบลเหล่าพัฒนา เปิดโครงการด้านการส่งเสริมพัฒนาสตรี ประจำปีกงบประมาณ พ.ศ.2565

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 15 พ.ค 2565 เวลา 9:00 น. คณะผู้บริหาร อบต.เหล่าพัฒนา หัวหน้าส่วน, พนักงาน, เจ้าหน้าที่ทุกท่าน และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส. อบต. พร้อมทั้งนายนพดล พลซื่อ ท่านนายอำเภอนาหว้า ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณรอบหนองกุดตาต๊อด บ้านนาน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

Continue Reading...