Posted in รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 /2566 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

รายงานผลการดำเนินงานประจำ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบ…

Continue Reading...
Posted in รายงานผลดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการดำเนินงานประจำ…

Continue Reading...
Posted in ประกาศราคากลาง

ประกาศก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองบัวเพื่อการเกษตร บ้านดอนปอ หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่าพัฒนา

Continue Reading...
Posted in แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนการดำเนินงานประจำปีงบป…

Continue Reading...
Posted in รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 /2565 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565)

รายงานผลการดำเนินงานประจำ…

Continue Reading...
Posted in รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการสำรวจความพึงพอ…

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติ

ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณร…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศราคากลาง

ประกาศประกวดราจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านดอนศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าพัฒนา

Continue Reading...
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองดุด หมู่ที่ 15

Continue Reading...