นโยบายการบริหารงาน

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์โดยวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และประกาศผลการเลือกตั้งให้กระผม นายสุเทพ วงษาเนาว์ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ทรงแก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๗๙ มีสระสำคัญว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้น กระผมจึงได้จัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้ประกอบการแถลงนโยบาย ซึ่งกระผมได้แจกให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านแล้ว

อนึ่ง ในการจัดทำนโยบายเพื่อแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาในครั้งนี้ กระผมได้ตระหนักถึงอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา ๕๙,๖o,๖๖,๖๗,๖๘ และมาตรา ๖๙/๑ ภายใต้สาระสำคัญของอำนาจหน้าที่ดังกล่าวกระผมจึงได้นำมากำหนดเป็นนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาใน ๙ ด้าน ดังนี้

๑.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา มุ่งมั่นที่จะยกระดับด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุน และการเกษตร และส่งเสริมให้ไดเมาตราฐาน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน

อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความสะดวก ปลอดภัย โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

๑.๑ ถนน ภายในตำบลจะได้รับการก่อสร้าง การพัฒนา การปรับปรุงให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกปลอดภัย โดยจัดลำดับความสำคัญของการแก้ปัญหาไว้ในแผน พัฒนาสามปีและแผนดำเนินการ ความต้องการของประชาคม และภายใต้งบประมาณงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาพร้อมกันนั้นจะประสานความร่วมมือกับหน่วยราชการจากหน่วยงานอื่นเพื่อขอรับการสนับสนุนในโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

๑.๒ ไฟฟ้า ให้บริการเรื่องติดต่อขอกระแสไฟฟ้าต่อผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้และขอขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติมให้ได้อย่างทั่วถึงตามถนนสาธารณะ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรในเวลากลางคืน

๑.๓ แหล่งน้ำ จัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตรและเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะการทำนาปรังของประชาชนให้ทั่วถึงทั้งที่ดำเนินการเองและประสานงานขอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

๑.๔ การบริการกิจการประปาของหมู่บ้านในตำบลให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ

 

 

 

 

 

 

๒. นโยบายด้านการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา จะส่งเสริมและสนับสนุนระดับการศึกษา และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชนในตำบล โดยผ่านกระบวนการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาตลอดชีวิตการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของชุมชน พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้ โดยยึดหลักการศึกษาสร้างชาติ สร้างงาน สร้างรายได้ ดังนี้

๒.๑ ให้การสนับสนุนการศึกษาทั้งระดับก่อนปฐมวัย ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาทั้งในด้านอาหาร รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนการสอน พร้อมบุคลากรผู้สอนแก้เด็กก่อนปฐมวัยเพื่อเป็นพื้นฐานนำไปสู่การพัฒนาด้านการศึกษาในระดับสูงต่อไป

๒.๒ สนับสนุนการเรียนการสอน ทางศาสนา การศึกษานอกระบบ นอกหลักสูตรทุกรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียน

๒.๓ ส่งเสริมด้านความรู้แก่กลุ่มต่างๆที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ด้านวิชาการ ด้านทักษะของกลุ่มต่างๆ

๒.๔ ส่งเสริมด้านการสื่อสารอินเตอร์เน็ตตามความเหมาะสมของหมู่บ้าน

๒.๕ จัดหาทุนการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาส เด็กกำพร้า และเด็กยากจนแต่เรียนดี ที่อยู่ในวัยเรียนในเขตตำบลเหล่าพัฒนา โดยให้กระจายตามหมู่บ้าน และความเหมาะสม

๒.๖ สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาในผู้สูงอายุให้มีคุณภาพและทั่วถึง

๓. นโยบายด้านการเมืองการปกครอง

องค์การบริหารส่วนส่วนตำบลเหล่าพัฒนาจะบริหารจัดการการทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

๖ ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า ซึ่งมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก จึงมีแนวนโยบายในการดำเนินงาน ดังนี้

๓.๑ เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม ทั้งในระดับท้องที่ ระดับท้องถิ่น ระดับประชาชนโดยทั่วไป โดยผ่านความเห็นชอบจากประชาคมหมู่บ้านหรือระดับตำบลแล้วแต่กรณี

๓.๒ ส่งเสริม ชุมชนเข้มแข็ง โดยให้การสนับสนุนในการทำกิจกรรมของประชาคมส่งเสริมการประชุมในการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของประชาชน

๓.๓ ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ เน้นการทำงานเป็นทีม ทำงานอย่างบูรณาการ ทั้งทางฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน และผู้นำกลุ่มต่างๆในพื้นที่

๓.๔ ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ทางการเมืองการปกครอง การบริหารงานแก่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปตามโอกาสอันสมควร

๔. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของตำบล โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

๔.๑ สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในตำบลเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ การทำนาปี นาปรัง การทำสวนยาง การปลูกปาล์ม

๔.๒ จัดการศึกษาดูงาน จัดกิจกรรม ให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพเสริมทักษะในการทำงานให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

๔.๓ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพต่างๆด้านการปศุสัตว์ เช่น กลุ่มผู้เลี้ยงโค กระบือ หมู เป็ด ไก่ เป็นต้น

๔.๔ จัดโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับครอบครัวที่ตกเกณฑ์ จปฐ. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับหนึ่ง

๔.๕ สำรวจผู้ว่างงาน ผู้มีรายได้น้อยเพื่อขึ้นทะเบียนไว้และส่งให้กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหางานให้ตรงตามความต้องการของผู้ว่างงานต่อไป

๕. นโยบายด้านสาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบล มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจโดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

๕.๑ ร่วมมือกับสาธารณสุขประจำตำบล อสม.แต่ละหมู่บ้าน จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทุกระดับและส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีทุกคน ตามแนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

๕.๒ เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาพร้อมป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ตามประกาศของทางราชการอย่างสม่ำเสมอและรวดเร็ว

๕.๓ สนับสนุนงบประมาณตามโครงการด้านสาธารณสุข

๕.๔ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดทุกรูปแบบ

๕.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม. หมู่บ้านอย่างทั่วถึง

๖. นโยบายด้านการกีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาจะส่งเสริมจริยธรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

๖.๑ จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้าน เป็นประจำทุกปี พร้อมสนับสนุนการกีฬาของตำบลเหล่าพัฒนาให้พัฒนาขึ้นในระดับหมู่บ้าน ระดับตำบลและระดับอำเภอ รวมถึงระดับประเทศทั้งวัสดุอุปกรณ์การกีฬาและกิจกรรมอื่นๆในด้านของกีฬา

๖.๒ ส่งเสริมการออกกำลังกายแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุโดยจัดอุปกรณ์การกีฬาตามความต้องการของสภาพผู้เล่นและสภาพพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้าน

๖.๓ ร่วมกับประชาชนผู้นำหมู่บ้าน จัดงานประเพณีต่างๆ หรือสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องในการจัดกิจกรรม

๖.๔ ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาในพื้นที่ตำบล โดยเน้นให้เยาวชนมีส่วนร่วมมากขึ้น

๖.๕ ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและกิจกรรมวันสำคัญทางราชการอย่างสม่ำเสมอ

๖.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตำบล

๖.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกลุ่มผู้สนใจวัฒนธรรมด้านการดนตรีและการแสดงของตำบล

 

 

 

 

 

๗. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา มีนโยบายในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ดังนี้

๗.๑ บำรุงรักษาแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง และทั่วถึงพร้อมจัดระบบให้ได้คุณภาพ

๗.๒ รณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล โดยจัดให้มีการบริหารจัดการ การจัดเก็บ การทิ้งโดยการร่วมกับประชาคมของหมู่บ้านและสาธารณสุขประจำตำบล

๗.๓ สนับสนุนการรักษาความสะอาดของถนน และทางเดินภายในหมู่บ้าน

๗.๔ สนับสนุนการปลูกต้นไม้ทุกหมู่บ้านเพื่อเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับประชาชน

๗.๕ คุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

๗.๖ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดแผนพลังงานระดับชุมชนและระดับครัวเรือน การรู้จักใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและการใช้พลังงานทางเลือก

๗.๗.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการลดภาวะโลกร้อนรวมทั้งกิจกรรมทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับชุมชนพร้อมยกระดับพื้นที่สีเขียวระดับตำบล

๘. นโยบายด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาจะพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตำบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

๘.๑ สำรวจจำนวนผู้สูงอายุจัดทำบัญชีเพื่อหางบประมาณในการให้ความช่วยเหลือ

๘.๒.สำรวจผู้พิการผู้ด้อยโอกาสเพื่อหางบประมาณให้ความช่วยเหลือและจัดหางานให้ทำตามความเหมาะสม

๘.๓ จัดงบประมาณช่วยเหลือในกรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย

๘.๔ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

 

 

 

๙. นโยบายเรื่องอื่นๆ

นโยบายเรื่องอื่นๆนั้นจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในโยบายด้านใดด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะโดยจะพิจารณาเมื่อความต้องการของประชาชนหรือประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำเป็นต้องรีบให้การช่วยเหลือเป็นการด่วน ก็จะดำเนินการทันทีตามกรอบแนวทางการดำเนินการได้ หรือหารือกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาเพื่อดำเนินการต่อไปมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

๙.๑ จัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่อาจจัดขึ้นตามความประสงค์ของประชาคม โดยมุ่งเน้นให้ยึดผลที่ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก

๙.๒ จัดทำโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล

๙.๓ จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น

๙.๔ พัฒนาศักยภาพการทำงนของบุคลากรในหน่วยงาน โดยเน้นการให้บริการ ความรวดเร็วถูกต้องและโปร่งใสตรวจสอบได้

๙.๕ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ สถานที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ให้ร่มรื่นสะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยจัดตามโครงการพื้นที่สีเขียว

การกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายที่กล่าวมานี้ ได้วางอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามกรอบนโยบายที่กำหนดและอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา นโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาจะดำเนินการไปได้ ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ข้าราชการ พนักงานจ้างในองค์กร และผู้นำในชุมชน โดยจะดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ ถือเอาความถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต และความสามัคคีเป็นที่ตั้ง ขอบคุณครับ

 

 

สุภาพ วงษาเนาว์

( นายสุภาพ วงษาเนาว์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำ

Share: