Posted in การรายงานผลการประเมิน ITA ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคา

ประกาศขยายระยะเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองดุด หมู่ที่ ๑๕ ไปบ้านท่าคำไฮ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน ๒ ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒

Continue Reading...
Posted in ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่…

Continue Reading...
Posted in ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)

งบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมา…

Continue Reading...
Posted in ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น คลิกที่น…

Continue Reading...
Posted in ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)

กฎหมายกระจายอำนาจ

พระราชกำหนดแผนและขั้นตอนก…

Continue Reading...
Posted in ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)

กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร…

Continue Reading...
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคา

ประกาศขยายระยะเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองดุด หมู่ที่ ๑๕ ไปบ้านท่าคำไฮ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน ๒ ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศขยายระยะเวลาพิจารณา…

Continue Reading...
Posted in รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

รายงานผลตามนโยบาย No Gift…

Continue Reading...
Posted in การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

Continue Reading...