Posted in ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (รอบ 6 เดือน)

สถิติการให้บริการประชาชนต…

Continue Reading...
Posted in การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่ง…

Continue Reading...
Posted in มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ…

Continue Reading...
Posted in การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน…

Continue Reading...
Posted in รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมา…

Continue Reading...
Posted in การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การดำเนินการเพื่อจัดการคว…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุ…

Continue Reading...
Posted in การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2565

การประเมินความเสี่ยงการทุ…

Continue Reading...
Posted in รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ เอกสารเผยแพร่

ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์ส…

Continue Reading...