สำนักปลัด

สำนักปลัด

มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล  งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  งานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว     งานส่งเสริมการเกษตร  งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจรงานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อมและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  มีส่วนราชการภายในสำนักปลัด ดังนี้

3.1.1 งานบริหารงานทั่วไป

3.1.2 งานนโยบายและแผน

3.1.3 งานนิติการ

3.1.4 งานการเจ้าหน้าที่

3.1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.1.6 งานบริหารงานสาธารณสุข

3.1.7 งานส่งเสริมการเกษตร

Share: