ข้อมูลผู้บริหาร

  • โอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 และเนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้ง ด้วยเหตุเสียชีวิต ดังนั้น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จึงต้องปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาด้วย
  • ช่องทางการติดต่อผู้บริหาร หมายเลขโทรศัพท์ 042-063016  ช่องทางการติดต่อโดยตรง หมายเลขโทรศัพท์ 0849524798
  • โทรสาร. 042-063015
  • 229 หมู่ 2 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร


อำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น

1. ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย

2. อำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหาร

3. อำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น

นายกเทศมนตรี ทำหน้าที่เป็นผู้นำ ฝ่ายบริหารกิจการของเทศบาล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง สามารถแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ช่วยผู้บริหาร รวมทั้งสามารถแต่งตั้งที่ปรึกษา และเลขานุการ รวมกันได้ไม่เกิน 5 คน

Share:

Author: อวยพร