Posted in จดหมายข่าว

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๔.๐๐ น. นายสุภาพ วงษาเนาว์ นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลเหล่าพัฒนา ชำาราชการ พนักงานลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพรงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพร ะมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ ในวันพระราชทานธงชาติไทย

Continue Reading...
Posted in การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

กิจกรรมทำความสะอาด 5ส. เขตองค์การบริหารส่วนตำบล

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

จิตอาสา เราทำความดีด้วยใจ

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

โครงการฝึกอบรมป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพ สถานศึกษา

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว
Continue Reading...