วันอังคาร ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาเข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสาพ ระราชทาน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช โดยกำหนด ทำความสะอาด พัฒนาสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนบ้านดอนศาลา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

Share: