เมื่อวันพุธ ที่25พฤษภาคม2565 เวลา 19:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา โดย นายสุภาพ วงษาเนาว์ มอบหมายให้ นายไพวัลย์ เหง้าน้อย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา (กำกับดูแลกองช่าง) และ นายภควัต พึ่งตัว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมการประชุม ปิดฤดูกาลนาปรัง2564/2565 ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าคำไฮ

เมื่อวันพุธ ที่25พฤษภาคม2565 เวลา 19:00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา
โดย นายสุภาพ วงษาเนาว์
มอบหมายให้
นายไพวัลย์ เหง้าน้อย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา (กำกับดูแลกองช่าง)
และ
นายภควัต พึ่งตัว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เข้าร่วมการประชุม ปิดฤดูกาลนาปรัง2564/2565
ร่วมกับ
ผู้นำชุมชน และสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าคำไฮ
ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุป คือ

– เสนอให้มีการปรับแก้ค่าตอบแทนกรรมการบริหารโดยลดส่วนของผู้แทนอบต.ที่เป็นราชการลงกึ่งหนึ่งและนำไปเพิ่มให้กรรมการตัวแทนแต่ละโซนพื้นที่ ที่ปฏิบัติงาน

– ให้มีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อวิเคราะห์ และนำใช้ ให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกกลุ่ม

– การจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้า ของสมาชิกคงค้างอีก 15 ราย

– การชำระค่ากระแสไฟฟ้า ที่ได้รับการทวงถามจาก อบต. จำนวน 2 ไตรมาส ตุลาคม2564-มีนาคม2565 เป็นเงินรวม ทั้งสิ้น 64,771.14 บาท

– การเตรียมการช่วยเหลือสมาชิกด้านปัจจัยการผลิต (การจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี เหมาะสม การรวมกลุ่มจัดซื้อปุ๋ยเคมี )

– การกำหนดเปิดฤดูนาปรัง 2565/2566 รวมถึงการจัดเตรียม ตรวจสภาพความพร้อมระบบสูบและจ่ายน้ำ โดยขอความอนุเคราะห์ช่างจากสำนักงานชลประทานนครพนมร่วมประเมิน

ผลการประชุม สมาชิกผู้ใช้น้ำฯ มีความเข้าใจ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติเป็นอย่างดี

Share: