เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 ได้แก่ นางสาวอรุณี วินทะสมบัตร์ นางสาวนิตยา อุตโรกุล นางสาวปภัสสร จุลสำลี และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม นางสาวธัญญาภรณ์ ยะมะหาญ ได้ลงพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา เพื่อเก็บข้อมูลตามแบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีสมาชิสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา กำนันตำบลเหล่าพัฒนา ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลเหล่าพัฒนา เข้าร่วมให้ข้อมูลตามแบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกแก่เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

Share: