ประกาศขยายระยะเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองดุด หมู่ที่ ๑๕ ไปบ้านท่าคำไฮ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน ๒ ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒

img_230714183501

Share: