Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคา

ประกาศขยายระยะเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองดุด หมู่ที่ ๑๕ ไปบ้านท่าคำไฮ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน ๒ ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒

Continue Reading...
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคา

ประกาศขยายระยะเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองดุด หมู่ที่ ๑๕ ไปบ้านท่าคำไฮ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน ๒ ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศขยายระยะเวลาพิจารณา…

Continue Reading...
Posted in ประกาศประกวดราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองดุด หมู่ที่15 ไป บ้านท่าคำไฮ หมู่ที่ 10 ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคา

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านดอนศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าพัฒนา ตามแบบมาตราฐานทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคา

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านดอนศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าพัฒนา ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเราพัฒนาเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากบ้านดอนศาลาหมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าพัฒนา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลเราพัฒนาอำเภอนาหว้าจังหวัดนครพนมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 11 จุด หมู่ที่ 1,2,3,7,9,10,11,12,13,14,15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคา

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Overlay) ถนนสายดอนปอ – เหล่าพัฒนาพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED หมู่ที่ 2 , 5 , 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Overlay) ถนนสายดอนปอ – เหล่าพัฒนาพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED หมู่ที่ 2 , 5 , 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

Continue Reading...