องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์ถึงทายาทของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถึงแก่ความตาย ที่ประสงค์จะขอรับมรดกสิทธิหรือขอรับการจัดที่ดินแทนที่

“องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์ถึงทายาทของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถึงแก่ความตาย ที่ประสงค์จะขอรับมรดกสิทธิหรือขอรับการจัดที่ดินแทนที่ ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ออกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรการโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้ (16 กรกฎาคม 2564) ให้ทายาทของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถึงแก่ความตาย ที่ประสงค์จะขอรับมรดกสิทธิหรือขอรับการจัดที่ดินแทนที่ไปยื่นคำขอรับการคัดเลือกและจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินนครพนมภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่เกษตรกรถึงแก่ความตาย หรือภายในหนึ่งปีนับแต่ระเบียบดังกล่าวมีผลใช้บังคับ (15 กรกฎาคม 2565) ทั้งนี้ หากมีเหตุอันสมควรสามารถยื่นคำขอภายหลังระยะเวลาที่กำหนดได้ แต่ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่เกษตรกรผู้ได้รับที่ดินถึงแก่ความตาย (15 กรกฎาคม 2566) โดยหากทายาทของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินไม่ยื่นคำขอภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่มีทายาทผู้ใดประสงค์จะขอรับมรดกสิทธิ หรือขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับที่ดินซึ่งถึงแก่ความตายนั้น ส.ป.ก. จะประกาศเป็นที่ดินแปลงว่างและจัดให้กับเกษตรกรหรือผู้ประสงค์จะทำเกษตรกรรมรายอื่นต่อไป จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน”

Share: