วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาได้จัดทำโครงการ “ป่าสวย น้ำใส ถวายองค์ราชินี “ ณ หนองสาธารณะประโยชน์บ้านหนองดุด

Share: