ด้วยกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพเพิ่มรายได้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการฝึกอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับคนพิการและผู้ดูแล ดังนั้น เพื่อให้ดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีเพิ่มรายได้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.00 เป็นต้นไป

Share: