กิจกรรมโครงการส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้วยกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้พิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยญาติหรือผู้ดูแล และให้ญาติได้รับความรู้ในการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่เหมาะสมกับสภาพดังนั้น เพื่อให้ดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00 เป็นต้นไป

Share: