วันพุธ วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา09.00น. นายสุภาพ วงษาเนาว์ นายกองการบริหารสว่นตำบลเหล่าพัฒนา เปิดโครงการด้านการส่งเสริมพัฒนาสตรี ประจำปีกงบประมาณ พ.ศ.2565

Share: