ขอเชิญชวนบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ร่วมประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ขอเชิญชวนบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่องานกับองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ร่วมทำแบบประเมินการรับรู้ข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

img-220428154927

Share: