วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา โดย นายดิฐพงศ์ ตาระบัตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา มอบหมายให้ นายภควัต พึ่งตัว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมเพื่อวางแผน เตรียมการเปิดฤดูนาปรัง 2564/2565 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านท่าคำไฮ ร่วมกับ หัวหน้าโซนพื้นที่แต่ละโซน เพื่อให้เข้าใจข้อบัญญัติ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเริ่มเปิดน้ำให้บริการพื้นที่ทำนาปรัง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

Share: