วันจันทร์ที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ได้เข้าร่วมโครงการสานพลังคนสามวัยเพื่อสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

Share: