วันพฤหัสบดี ที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาได้จัดโครงการชุมชน ปลอดขยะ ( Zoro Waste) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เวลา 9.00 น.

Share: