โครงการส่งเสริมอาชีพประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชน เยาวชน และผู้สนใจ เพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ให้แก่ครอบครัว และชุมชน

Share: