องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองดุด ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2566

Share: