Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป…

Continue Reading...
Posted in รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผ…

Continue Reading...
Posted in รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564

Continue Reading...
Posted in รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

Continue Reading...