Posted in ข้อบัญญัติ

ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณร…

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติ

ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติ

ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติ

ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติ

ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติ

ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติ

ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Continue Reading...