กองช่างและงานนิติการ อบต.เหล่าพัฒนา ออกรับสมัครสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนศาลา

8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. กองช่างและงานนิติการ อบต.เหล่าพัฒนา ออกรับสมัครสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนศาลา และคัดเลือกตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ และจัดทำข้อบังคับฯต่อไป เบื้องต้น มีผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 80 ราย

Share: