ในวันอังคาร ที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ได้จัดการประชุม คณะผู้บริหาร,ข้าราชการ,พนักงานและลูกจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ในการนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มีการนำกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน การดำเนินการทางวินัย การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ฯลฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้ข้าราชการพนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาได้มีความรู้และถือปฏิบัติในการทำงานต่อไป

Share: