การจัดองค์ความรู้ (KM)

  • แผนการจัดการองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คลิกที่นี่
  • นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 คลิกที่นี่
  • ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 คลิกที่นี่
  • บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น คลิกที่นี
  • แนวทางการลาตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 คลิกที่นี่
  • อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น คลิกที่นี่
  • โทษทางวินัยของพนักงานส่วนตำบล คลิกที่นี่
Share: