Posted in การจัดองค์ความรู้ (KM)

การลาพนักงานส่วนตำบล

Continue Reading...
Posted in การจัดองค์ความรู้ (KM)

การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

Continue Reading...
Posted in การจัดองค์ความรู้ (KM)

การประเมินผลปฏิบัติงานพนักงานจ้าง

Continue Reading...
Posted in การจัดองค์ความรู้ (KM)

การประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล

Continue Reading...
Posted in การจัดองค์ความรู้ (KM)

การประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

Continue Reading...
Posted in การจัดองค์ความรู้ (KM)

การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล

Continue Reading...
Posted in การจัดองค์ความรู้ (KM)

การเลื่อนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล

Continue Reading...
Posted in การจัดองค์ความรู้ (KM)

คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล

Continue Reading...
Posted in การจัดองค์ความรู้ (KM)

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

Continue Reading...
Posted in การจัดองค์ความรู้ (KM)

นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564–2566

Continue Reading...