วันพุธ ที่ 22 ธันวาคม 2564 นายดิฐพงศ์  ตาระบัตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา มอบหมายให้ นายภควัต พึ่งตัว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เข้าร่วมประชุมประชาคมบ้านดอนศาลา ทั้งสองหมู่บ้าน เนื่องด้วยมีวาระเตรียมการ รับโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อให้ข้อมูลร่วมกับวิศวกรของสำนักงานชลประทาน พี่น้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มสหกรณ์ผู้ใช้น้ำ มีสมาชิกเบื้องต้นราวๆ 120 ราย พื้นที่ราวๆ1,200 ไร่ ได้ร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและให้ข้อมูลความคืบหน้า การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำประปาหมู่บ้าน ทั้งแบบบาดาลและผิวดิน

Share: