ประชาสัมพันธ์หน่วยงานและภารกิจของกองทุนยุติธรรม

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ได้รับแจ้งจากสำนักงานกองทุนยุติธรรมให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและภารกิจของกองทุนยุติธรรม เพื่อให้กองทุนยุติธรรมเป็นที่รู้จักของประชาชนมากยิ่งขึ้น สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน ไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดยกองทุนยุติธรรมได้มีพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย 4 ภารกิจ ดังนี้

  1. การช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี เช่น ค่าจ้างทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ ค่าตรวจพิสูจน์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้แสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน ค่าใช้จ่าย ในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการสอบแนวเขตรางวัดที่ดิน ภาพถ่ายทางอากาศ ค่ารถโดยสารประจำทาง ค่าเช่าที่พัก
  2. การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย ซึ่งกองทุนยุติธรรมให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ ชั้นพนักงานสอบสวน ชั้นอัยการ และในทุกชั้นศาล โดยกองทุนยุติธรรม จะเป็นนายประกันดำเนินการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย
  3. การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน อาทิ ผู้เสียหายจากการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย บุคคลที่ถูกลูกหลง การถูกขังเกินคำพิพากษา การคำนวณวันต้องขังผิดพลาด จำเลยที่ถูกขังระหว่างสอบสวนและศาลพิพากษายกฟ้องเชื่อว่ามิได้เป็นผู้กระทำความผิด หรือการจับผิดตัว เป็นต้น
  4. การให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์หน่วยงานและภารกิจของกองทุนยุติธรรมดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนาได้รับทราบโดยทั่วกัน

อนึ่ง สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานกองทุนยุติธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2 502 6760 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ หรือเพจเฟซบุ๊กของกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม รายละเอียดตามคิวอาร์โค้ดที่แนบมาพร้อมนี้ คลิกดูแผ่นพับประชาสัมพันธ์ได้ที่นี่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเหล่าพัฒนา หมายเลขโทรศัพท์ 0 4 206 3016

 

Share: