วันอังคาร ที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ 2566 เวลา13.00-16.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) “งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ณ อบต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม

Share: