Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านดอนศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าพัฒนา ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านดอนศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าพัฒนา ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านดอนศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าพัฒนา ตามแบบมาตราฐานทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านดอนศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าพัฒนา ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเราพัฒนาเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากบ้านดอนศาลาหมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าพัฒนา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลเราพัฒนาอำเภอนาหว้าจังหวัดนครพนมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 11 จุด หมู่ที่ 1,2,3,7,9,10,11,12,13,14,15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 11 จุด หมู่ที่ 1,2,3,7,9,10,11,12,13,14,15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองดุด หมู่ที่ 15

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกหนองบัวเพื่อการเกษตร บ้านดอนปอ หมู่ที่ 2

Continue Reading...