กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล-พ.ศ.2537-แก้ไขเพิ่มเติมถึง-ฉบับที่-6-พ.ศ.2552

พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล-ฉบับที่-7-พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

 

Share: