แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองดุด หมู่ที่ 15 ไปบ้านท่าคำไฮ หมู่ที่ 10 ตำบลเหล่าพัฒนา กว้าง 5 เมตร ยาว 2,450 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 12,250 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังนครพนม 18/10/2022
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 17/10/2022
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านดอนศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าพัฒนา ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 07/06/2022
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านดอนศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าพัฒนา ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 03/02/2022
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองดุด หมู่ที่ 15 ถึงถนนทางหลวง หมายเลข 2177 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,326 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 10/11/2021
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 14/10/2021
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเหล่าพัฒนา ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ 12/07/2021
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายดอนปอ-เหล่าพัฒนา พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED หมู่ที่ 2,5,9 31/03/2021
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายดอนปอ-เหล่าพัฒนา พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED หมู่ที่ 2,5,9 11/02/2021
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 8 จุด 16/12/2020
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 20/10/2020
โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 15 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2562 16/09/2020
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน ประจำเดือนมีนาคม 2563 27/08/2020
โครงการขุดบ่อประปา หมู่ที่ 5,9 26/05/2020
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภานในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 15 จุด 09/03/2020
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 15 จุด 09/03/2020
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 8 จุด 06/11/2019
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้านนายสงวน พันธุกาง ถึงสามแยกดอนหว้า หมู่ที่ 6 30/10/2019
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ภาคเรียนที่ 1/2562 05/06/2019
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 9 จุด 22/04/2019
ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูสำเร็จรูปบ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 5 จากหน้าบ้านนางกัน เสนสุข ถึง รร.ผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภายในตำบลเหล่าพัฒนา ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภายในตำบลเหล่าพัฒนา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภายในตำบลเหล่าพัฒนา ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2023
จ้างโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ป่าช้าบ้านดอนศาลา หมู่ที่ 1,11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2023
จ้างโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ป่าช้าบ้านดอนศาลา หมู่ที่ 1,11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2023
จ้างลงท่อระบายน้ำ บ้านดอนปอ หมู่ที่ 14 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2023
จ้างโครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2023
จ้างต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/04/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/04/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2023
ซื้อซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันปราบยุงลายและทรายอะเบท ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2023
ซื้อซื้อถังพลาสติกอเนกประสงค์ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนระดับครัวเรือน (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองดุด หมู่ที่6 , โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองดุด หมู่ที่ 8 , โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดอนศาลา หมู่ที่1 , โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดอนศาลา หมู่ที่11 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2023
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านนาน้อย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาน้อย หมู่ที่ 4 ,โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาน้อย หมู่ที่ 13 และโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านท่าคำไฮ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาน้อย หมู่ที่ 3 ,โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดอนปอ หมู่ที่ 14 ,โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านบ้านดอนปอ หมู่ที่ 2 และโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดอนปอ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2023
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ฯ จำนวน 5 ราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2023
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองดุด หมู่ที่ 15 ไปบ้านท่าคำไฮ หมู่ที่ 10 ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านดอนศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าพัฒนา ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/07/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายดอนปอ-เหล่าพัฒนา พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED หมู่ที่ 2,5,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/03/2021
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองดุด หมู่ที่ 15 ไปบ้านท่าคำไฮ หมู่ที่ 10 ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านดอนศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าพัฒนา ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านดอนศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าพัฒนา ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/07/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 11 จุด หมู่ที่ 1,2,3,7,9,10,11,12,13,14,15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายดอนปอ-เหล่าพัฒนา พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED หมู่ที่ 2,5,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายดอนปอ-เหล่าพัฒนา พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED หมู่ที่ 2,5,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 8 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/12/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/07/2020
ประกวดราคาจ้างโครงการขุดบ่อประปา หมู่ที่ 5,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 15 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 15 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/05/2020
ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/03/2020
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 8 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/11/2019
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 9 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2019
ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับถนนในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 4 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2019
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
จ้างโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูสำเร็จรูปบ้านหนองดุด หมู่ที่ 8 จากสี่แยกหน้าบ้านนายสมบัติ ครุฑอุทา ถึง สามแยกหน้าบ้านนางสมสนุก ยืนสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
จ้างโครงการลงท่อระบายน้ำ บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 5 จากหน้าบ้านนางศรีเพลิน ติภู ถึงหน้าบ้านนางอาจ บรรไล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2023
จ้างงานก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาน้อย หมู่ที่ 13 จากบ้านนายใจ นามเสาร์ ถึงสวนนายเฉลิม นามเสาร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2023
จ้างโครงการขยายเขตประปาบ้านดอนปอ หมู่ที่ 2 จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2023
จ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2023
จ้างงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงต่ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าคำไฮ หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองดุด หมู่ที่ 15 ไปบ้านท่าคำไฮ หมู่ที่ 10 ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/07/2023
จ้างโครงการลงท่อระบายน้ำ บ้านนาน้อย หมู่ที่ 12 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูสำเร็จรูปบ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 5 จากหน้าบ้านนางกัน เสนสุข ถึง รร.ผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
จ้างโครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2023
จ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนศาลาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนปอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2023
จ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนศาลาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนปอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2023
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านนาน้อย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาน้อย หมู่ที่ 3 ,โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดอนปอ หมู่ที่ 14 ,โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านบ้านดอนปอ หมู่ที่ 2 และโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดอนปอ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2023
จ้างจ้างเหมาจัดทำบอร์ดติดป้ายประกาศ อบต.เหล่าพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2023
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมตามโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา และโครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านดอนศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าพัฒนา ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายดอนปอ-เหล่าพัฒนา พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED หมู่ที่ 2,5,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/04/2021
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/07/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 15 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/05/2020
ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/03/2020
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในตำบลเหล่าพัฒนา ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2023
จ้างงานก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาน้อย หมู่ที่ 13 จากบ้านนายใจ นามเสาร์ ถึงสวนนายเฉลิม นามเสาร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2023
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภายในตำบลเหล่าพัฒนา ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนเด็กเล็ก ภายในตำบลเหล่าพัฒนา ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภายในตำบลเหล่าพัฒนา ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายในตำบลเหล่าพัฒนา ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภายในตำบลเหล่าพัฒนา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภายในตำบลเหล่าพัฒนา ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเหล่าพัฒนา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลเหล่าพัฒนา ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2023
จ้างโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ป่าช้าบ้านดอนศาลา หมู่ที่ 1,11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลเหล่าพัฒนา ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2023
จ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนศาลาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนปอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2023
ซื้อเครื่องสำรองไฟ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองดุด หมู่ที่6 , โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองดุด หมู่ที่ 8 , โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดอนศาลา หมู่ที่1 , โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดอนศาลา หมู่ที่11 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่