แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการลงท่อระบายน้ำจากบ้านนายประเพียร บุพศิริ กลับมาบรรจบถึงบ้านนายประเพียร บุพศิริ บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 9 ลงท่อ คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 317 ท่อน ,บ่อพัก คสล.ขนาด 0.60x0.60 เมตร จำนวน 35 บ่อ 17/05/2024
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายดอนปอ - เหล่าพัฒนา หมู่ที่ 5,9 ถึงถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 4046 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 10/04/2024
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหนองดุด หมู่ที่ 6 เริ่มจากถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 4046 ถึงหนองดุด หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 10/04/2024
โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 16/10/2023
โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 16/10/2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองดุด หมู่ที่ 15 ไปบ้านท่าคำไฮ หมู่ที่ 10 ตำบลเหล่าพัฒนา กว้าง 5 เมตร ยาว 2,450 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 12,250 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังนครพนม 18/10/2022
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 17/10/2022
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านดอนศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าพัฒนา ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 07/06/2022
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านดอนศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าพัฒนา ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 03/02/2022
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองดุด หมู่ที่ 15 ถึงถนนทางหลวง หมายเลข 2177 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,326 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 10/11/2021
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 14/10/2021
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเหล่าพัฒนา ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ 12/07/2021
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายดอนปอ-เหล่าพัฒนา พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED หมู่ที่ 2,5,9 31/03/2021
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายดอนปอ-เหล่าพัฒนา พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED หมู่ที่ 2,5,9 11/02/2021
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 8 จุด 16/12/2020
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 20/10/2020
โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 15 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2562 16/09/2020
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน ประจำเดือนมีนาคม 2563 27/08/2020
โครงการขุดบ่อประปา หมู่ที่ 5,9 26/05/2020
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภานในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 15 จุด 09/03/2020
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหนองดุด หมู่ที่ 6 เริ่มจากถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 4046 ถึงหนองดุด หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายดอนปอ - เหล่าพัฒนา หมู่ที่ 5,9 ถึงถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 4046 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/04/2024
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูสำเร็จรูปบ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 5 จากหน้าบ้านนางกัน เสนสุข ถึง รร.ผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภายในตำบลเหล่าพัฒนา ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภายในตำบลเหล่าพัฒนา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภายในตำบลเหล่าพัฒนา ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2023
จ้างโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ป่าช้าบ้านดอนศาลา หมู่ที่ 1,11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2023
จ้างโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ป่าช้าบ้านดอนศาลา หมู่ที่ 1,11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2023
จ้างลงท่อระบายน้ำ บ้านดอนปอ หมู่ที่ 14 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2023
จ้างโครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2023
จ้างต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/04/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/04/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2023
ซื้อซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันปราบยุงลายและทรายอะเบท ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2023
ซื้อซื้อถังพลาสติกอเนกประสงค์ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนระดับครัวเรือน (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองดุด หมู่ที่6 , โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองดุด หมู่ที่ 8 , โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดอนศาลา หมู่ที่1 , โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดอนศาลา หมู่ที่11 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2023
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านนาน้อย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาน้อย หมู่ที่ 4 ,โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาน้อย หมู่ที่ 13 และโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านท่าคำไฮ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองดุด หมู่ที่ 15 ไปบ้านท่าคำไฮ หมู่ที่ 10 ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านดอนศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าพัฒนา ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/07/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายดอนปอ-เหล่าพัฒนา พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED หมู่ที่ 2,5,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/03/2021
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหนองดุด หมู่ที่ 6 เริ่มจากถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 4046 ถึงหนองดุด หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายดอนปอ - เหล่าพัฒนา หมู่ที่ 5,9 ถึงถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 4046 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองดุด หมู่ที่ 15 ไปบ้านท่าคำไฮ หมู่ที่ 10 ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านดอนศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าพัฒนา ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านดอนศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าพัฒนา ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/07/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 11 จุด หมู่ที่ 1,2,3,7,9,10,11,12,13,14,15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายดอนปอ-เหล่าพัฒนา พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED หมู่ที่ 2,5,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายดอนปอ-เหล่าพัฒนา พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED หมู่ที่ 2,5,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 8 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/12/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/07/2020
ประกวดราคาจ้างโครงการขุดบ่อประปา หมู่ที่ 5,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 15 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 15 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/05/2020
ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/03/2020
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 8 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/11/2019
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 9 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2019
ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับถนนในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 4 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2019
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจ้างก่อสร้างโครงการลงท่อระบายน้ำบ้านดอนปอ หมู่ที่ 2 จากหน้าบ้านนายอำบัน บุพศิริ ถึงหน้า รพ.สต. ดอนปอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหนองดุด หมู่ที่ 6 เริ่มจากถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 4046 ถึงหนองดุด หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายดอนปอ - เหล่าพัฒนา หมู่ที่ 5,9 ถึงถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 4046 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/05/2024
จ้างโครงการขุดลอกสระประปา บ้านดอนศาลา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2024
จ้างจ้างเหมาขยายท่อประปา บ้านดอนปอ หมู่ที่ 2 จากบ้านนายบุญกอง เดชขันธ์ ถึงที่นายเชียง บุพศิริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2024
จ้างจ้างเหมาลงท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 20 ท่อน ที่บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2024
จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 5 ปริมาณลูกรัง 85 ลบ.ม. (พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2024
จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 5 ปริมาณลูกรัง 85 ลบ.ม. (พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2024
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (เพื่อติดตั้งฐานรองรับโคมไฟฟ้าส่องสว่างภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2024
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 6 จุด 1) บ้านดอนศาลา หมู่ที่ 1 , 2) บ้านดอนศาลา หมู่ที่ 11 , 3) บ้านหนองดุด หมู่ที่ 15, 4) บ้านหนองดุด หมู่ที่ 6 , 5) บ้านหนองดุด หมู่ที่ 8 , 6) บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2024
ซื้อจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2024
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองดุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
จ้างโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
จ้างโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูสำเร็จรูปบ้านหนองดุด หมู่ที่ 8 จากสี่แยกหน้าบ้านนายสมบัติ ครุฑอุทา ถึง สามแยกหน้าบ้านนางสมสนุก ยืนสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
จ้างโครงการลงท่อระบายน้ำ บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 5 จากหน้าบ้านนางศรีเพลิน ติภู ถึงหน้าบ้านนางอาจ บรรไล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2023
จ้างงานก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาน้อย หมู่ที่ 13 จากบ้านนายใจ นามเสาร์ ถึงสวนนายเฉลิม นามเสาร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2023
จ้างโครงการขยายเขตประปาบ้านดอนปอ หมู่ที่ 2 จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2023
จ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2023
จ้างงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงต่ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าคำไฮ หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านดอนศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าพัฒนา ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายดอนปอ-เหล่าพัฒนา พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED หมู่ที่ 2,5,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/04/2021
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/07/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 15 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/05/2020
ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/03/2020
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อซื้อยางรถยนต์พร้อมตั้งศูนย์ถ่วงล้อ และซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางมิตซูบิชิ กองคลัง (กง 1626 นพ) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2024
ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุฯ ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2024
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จำนวน2ช่วง ช่วงที่1 สายบ้านเหล่าพัฒนา-บ้านดอนปอ ช่วงที่2 สายบ้านเหล่าพัฒนา-บ้านหนองดุด 01/04/2024
จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 5 ปริมาณลูกรัง 85 ลบ.ม. (พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2024
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2024
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2024
ซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาน้อย จำนวน 2 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2024
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เต้นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็ก และจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/02/2024
ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน รถเครนเอนกประสงค์ ทะเบียน 80-8790 นพ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2024
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (พาสเจอร์ไรซ์) โรงเรียนในเขตตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 5 แห่ง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2024
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ 002-65-0001 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนปอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภายในตำบลเหล่าพัฒนา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายในตำบลเหล่าพัฒนา ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภายในตำบลเหล่าพัฒนา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/01/2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายในตำบลเหล่าพัฒนา ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายในตำบลเหล่าพัฒนา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2023
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภายในตำบลเหล่าพัฒนา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2023
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายในตำบลเหล่าพัฒนา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2023
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภายในตำบลเหล่าพัฒนา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่