แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านดอนศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าพัฒนา ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 07/06/2022
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านดอนศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าพัฒนา ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 03/02/2022
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองดุด หมู่ที่ 15 ถึงถนนทางหลวง หมายเลข 2177 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,326 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 10/11/2021
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 14/10/2021
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเหล่าพัฒนา ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ 12/07/2021
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายดอนปอ-เหล่าพัฒนา พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED หมู่ที่ 2,5,9 31/03/2021
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายดอนปอ-เหล่าพัฒนา พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED หมู่ที่ 2,5,9 11/02/2021
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 8 จุด 16/12/2020
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 20/10/2020
โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 15 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2562 16/09/2020
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน ประจำเดือนมีนาคม 2563 27/08/2020
โครงการขุดบ่อประปา หมู่ที่ 5,9 26/05/2020
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภานในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 15 จุด 09/03/2020
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 15 จุด 09/03/2020
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 8 จุด 06/11/2019
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้านนายสงวน พันธุกาง ถึงสามแยกดอนหว้า หมู่ที่ 6 30/10/2019
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ภาคเรียนที่ 1/2562 05/06/2019
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 9 จุด 22/04/2019
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 9 จุด 22/04/2019
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 11 จุด หมู่ที่ 1,2,3,7,9,10,11,12,13,14,15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายดอนปอ-เหล่าพัฒนา พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED หมู่ที่ 2,5,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 8 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/12/2020
ประกวดราคาจ้างโครงการขุดบ่อประปา หมู่ที่ 5,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 15 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/05/2020
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 8 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/11/2019
ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับถนนในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 4 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2019
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 9 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2019
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 11 จุด หมู่ที่ 1,2,3,7,9,10,11,12,13,14,15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายดอนปอ-เหล่าพัฒนา พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED หมู่ที่ 2,5,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายดอนปอ-เหล่าพัฒนา พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED หมู่ที่ 2,5,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 8 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/12/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/07/2020
ประกวดราคาจ้างโครงการขุดบ่อประปา หมู่ที่ 5,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 15 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 15 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/05/2020
ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/03/2020
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 8 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/11/2019
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 9 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2019
ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับถนนในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 4 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2019
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2022
จ้างซ่อมรถเครนอเนกประสงค์ ทะเบียน 80-8790 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2022
ซื้อจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา ชุด หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2022
จ้างโครงการลงท่อระบายน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ 12 จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2022
จ้างโครงการลงท่อระบายน้ำจากหน้าบ้านนายเสมียน ด่างเกษี ถึงหน้าบ้านนายศรี วงษาเนาว์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/05/2022
จ้างเปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็กและปรับปรุงบ่อพัก คสล.หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/05/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 11 จุด หมู่ที่ 1,2,3,7,9,10,11,12,13,14,15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/04/2022
จ้างโครงการยกระดับถนนจากที่นานายไสว คะสา ถึงคลองไส้ไก่หนองกุดลม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2022
จ้างยกระดับถนนจากถนนทางหลวงชนบท ถึง นานายสุริยน เหง้าน้อย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2022
จ้างโครงการลงท่อระบายน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2022
จ้างยกระดับถนนจากที่นานายยงยุทธ เดชขันธ์ ถึงนานายไพมณี เดชขันธ์ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2022
ซื้อวัสดุและหมึกคอมพิวเตอร์กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2022
จัดซื้อตู้เย็น (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2565 11/02/2022
ซื้อเครื่องวัดความลึกของน้ำ ประจำปีงบประมาร 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2022
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2022
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองดุด หมู่ที่ 15 ถึงถนนทางหลวง หมายเลข 2177 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,326 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยวิธีคัดเลือก 03/02/2022
จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองบัวเพื่อการเกษตร บ้านดอนปอ หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่าพัฒนา มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 87,750 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยวิธีคัดเลือก 03/02/2022
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ภายในสำนักงาน สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายดอนปอ-เหล่าพัฒนา พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED หมู่ที่ 2,5,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/01/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายดอนปอ-เหล่าพัฒนา พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED หมู่ที่ 2,5,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/04/2021
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/07/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 15 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/05/2020
ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/03/2020
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเหล่าพัฒนา ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2022
ซื้อวัสดุซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบลเหล่าพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2022
จ้างเหมาจัดทำโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนศาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายดอนปอ-เหล่าพัฒนา พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED หมู่ที่ 2,5,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/01/2022
จ้างซ่อมแซมหน้าต่างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนศาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2021
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2021
จ้างจ้างองค์กรหรือสถาบันในการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางบัวไข พัดเปี้ยมา ถึงบ้านนายแฝง พัดเปี้ยมา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๕ โรงเรียน ภายในตำบลเหล่าพัฒนา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/05/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๕ โรงเรียน ภายในตำบลเหล่าพัฒนา ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/05/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเหล่าพัฒนา ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเหล่าพัฒนา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2021
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเหล่าพัฒนา ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเหล่าพัฒนา ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2021
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเหล่าพัฒนา ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเหล่าพัฒนา ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2021
จ้างขุดคลองรอบหนองกุดเซือม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2021
จ้างขุดคลองรอบหนองกุดเซือม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่