แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านดอนศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าพัฒนา ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 07/06/2022
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านดอนศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าพัฒนา ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 03/02/2022
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองดุด หมู่ที่ 15 ถึงถนนทางหลวง หมายเลข 2177 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,326 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 10/11/2021
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 14/10/2021
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเหล่าพัฒนา ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ 12/07/2021
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายดอนปอ-เหล่าพัฒนา พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED หมู่ที่ 2,5,9 31/03/2021
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายดอนปอ-เหล่าพัฒนา พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED หมู่ที่ 2,5,9 11/02/2021
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 8 จุด 16/12/2020
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 20/10/2020
โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 15 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2562 16/09/2020
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน ประจำเดือนมีนาคม 2563 27/08/2020
โครงการขุดบ่อประปา หมู่ที่ 5,9 26/05/2020
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภานในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 15 จุด 09/03/2020
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 15 จุด 09/03/2020
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 8 จุด 06/11/2019
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้านนายสงวน พันธุกาง ถึงสามแยกดอนหว้า หมู่ที่ 6 30/10/2019
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ภาคเรียนที่ 1/2562 05/06/2019
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 9 จุด 22/04/2019
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 9 จุด 22/04/2019
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านดอนศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าพัฒนา ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านดอนศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าพัฒนา ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/07/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 11 จุด หมู่ที่ 1,2,3,7,9,10,11,12,13,14,15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายดอนปอ-เหล่าพัฒนา พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED หมู่ที่ 2,5,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 8 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/12/2020
ประกวดราคาจ้างโครงการขุดบ่อประปา หมู่ที่ 5,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 15 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/05/2020
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 8 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/11/2019
ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับถนนในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 4 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2019
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 9 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2019
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านดอนศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าพัฒนา ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านดอนศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าพัฒนา ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/07/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 11 จุด หมู่ที่ 1,2,3,7,9,10,11,12,13,14,15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายดอนปอ-เหล่าพัฒนา พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED หมู่ที่ 2,5,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายดอนปอ-เหล่าพัฒนา พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED หมู่ที่ 2,5,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 8 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/12/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/07/2020
ประกวดราคาจ้างโครงการขุดบ่อประปา หมู่ที่ 5,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 15 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 15 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/05/2020
ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/03/2020
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 8 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/11/2019
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 9 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2019
ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับถนนในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 4 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2019
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทยางรถยนต์ รถยนต์ส่วนกลาง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านดอนศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าพัฒนา ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/09/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้ากองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2022
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2022
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2022
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 จำนวน 5 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2022
จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากที่หน้าบ้านนายชูวิทย์ เสนสุข ถึงวัดป่าหนองไผ่ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2022
จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากที่นานายกาศรี ปัญญาสาร ถึงสี่แยกไปบ้านดอนสมอ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2022
จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากนานายรัตน์ ด่างเกษี ถึง สามแยกดอนหว้า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2022
จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าบ้านนายหยาด โหตาชัย ถึงหน้าบ้านนางระเบียบ พันธุกาง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2022
จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าบ้านนายหยาด โหตาชัย ถึงหน้าบ้านนางระเบียบ พันธุกาง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2022
จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายคำมอญ วงวันดี ถึงบ้านนางจันไตร บุพศิริ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2022
จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากประปาหมู่บ้าน ไปเส้นทางสระประปา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2022
จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากประปาหมู่บ้าน ไปเส้นทางสระประปา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2022
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2022
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องขยายเสียงขับปากฮอร์น) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2022
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านดอนศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าพัฒนา ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายดอนปอ-เหล่าพัฒนา พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED หมู่ที่ 2,5,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/04/2021
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/07/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 15 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/05/2020
ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/03/2020
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2022
จ้างปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2022
จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าบ้านนายหยาด โหตาชัย ถึงหน้าบ้านนางระเบียบ พันธุกาง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2022
จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากประปาหมู่บ้าน ไปเส้นทางสระประปา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ในตำบลเหล่าพัฒนา ประจำ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเหล่าพัฒนา ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเหล่าพัฒนา ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2022
ซื้อวัสดุซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบลเหล่าพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2022
จ้างเหมาจัดทำโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนศาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายดอนปอ-เหล่าพัฒนา พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED หมู่ที่ 2,5,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/01/2022
จ้างซ่อมแซมหน้าต่างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนศาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2021
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2021
จ้างจ้างองค์กรหรือสถาบันในการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางบัวไข พัดเปี้ยมา ถึงบ้านนายแฝง พัดเปี้ยมา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๕ โรงเรียน ภายในตำบลเหล่าพัฒนา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/05/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๕ โรงเรียน ภายในตำบลเหล่าพัฒนา ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/05/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเหล่าพัฒนา ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเหล่าพัฒนา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่