ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ได้จัดทำข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ในการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และนายอำเภอนาหว้า ได้เห็นชอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 โดยให้ใช้บังคับนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประชาชนทั่วไปสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.lpn.go.th และศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

เอกสาร 2

Print Friendly, PDF & Email