การจัดหน่วยให้บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่แก่ประชาชน

กำหนดการให้บริการทำหนังสือเคลื่อนที่แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม และพื้นที่ใกล้เคียงทราบโดยทั่วกัน ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. รวม 5 วัน ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งมีกำหนดการ ดังนี้∇∇

Print Friendly, PDF & Email